Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z Usługi.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalne treści, cechy i funkcjonalności są i pozostaną wyłączną własnością strony Kulinarna Inspiracja i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez [nazwa_firmy wpautoterms].

Kulinarna Inspiracja nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki wszelkich stron internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że strona Kulinarna Inspiracja nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na wszelkich takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem wszelkich takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na jego konflikt z przepisami prawa.

Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy nami w zakresie naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, które mogły zostać zawarte pomiędzy nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.